II. Bölüm: Doğu Türkistan: Çin’in Bölme ve Elde etme Stratejisi

II. Bölüm: Doğu Türkistan (Sincan): Çin’in Bölme ve Elde etme Stratejisi

Doğu Türkistan’ın ilk dönemlerinde Manican Uygurlarının senkretizmi, Budizm, Zerdüştlükçülük ve Hristiyanlığa toleransları ile tutarlıydı. Fakat İslam’a hiçbir özveride bulunmadılar. Bu, Doğu Türkistan’ın Kaşgar’ındaki Türk İmparatorluğu’nun (Karahanlilar), ipek yolundaki Müslüman tüccarlar ile ticaretinin artması nedeniyle, İslam’a dönüşmeye başladığı 934’te değişti. Bundan sonra, Karahanlilar İslam dünyasının ilk Türk yöneticileri olarak 1000’de Müslüman Orta Asya’nın ( Maveraünnehir ) çoğunu fethetti. Türk İslami pratiği-Doğu Türkistan’da (Sincan) 1970’lerden sonra çoğalan İslam’ın daha katı olan Vahhabist veya Selefi türleriye göre- kutlama, ilahiler, dans ve şarkı gibi ılımlı bir Tasavvuf çeşidi .

Başka bir Moğol gücü, Kuzey Çin’deki Karahıtaylar 1142’de Karahanlı imparatorluğunun batı kısmını devraldı. Onlar da Müslümanlar, Hıristiyanlığa, Museviliğe ve İslam’a da dahil, hoşgörülü davrandılar. Müslümanlar Budist Hıtaylar’ı kâfirler olarak gördüler. Yüzyılın sonunda, Kara hıtaylarin halkı sömürmesi, Doğu Tukistan ve Maverraünnehir de isyan yaratıyordu. Karahoca Uygurları kitan amirin başını kesti ve Cengiz Han ile müttefik oldular. Sonuç olarak, karahoca lideri Cengiz Han’ın kızlarından biriyle evlendi.

Kara Khitay devleti ve 1211-yıllardan sonra Karahanlı imparatorluğunun tahtı ele geçiren, budizme dönen Küçlük, kenti aç bırakıp teslim ettirmek için hasat dönemlerinde yapılan üç yıllık Kaşgar kuşatması dahil Müslümanlara bir pogrom uyguladı. Müslümanları İslam’dan vazgeçmeye zorladı ve direnen bir mollayı yayıncılıkta çarmıha gerdi. Küçlük, 1216-18 yıllarda Çingiş Hanı tarafından yenildi, onun şamanist generalı yağma ve dinsel baskılarını durdurup, şamanizmi Budizm ve Hristiyanlık ile birlikte destekledi.

18. yüzyıla kadar Doğu Türkistan’daki Türk İslam hanlıkları, Doğu Türkistan’ın ve ötesinin kontrolü için birbirleriyle savaştılar ve bu yüzden büyük rakipler olarak görüldü. 1514’ten 1705’e kadar Türk Yarkent Hanlığı, Tarım Havzası’nın çoğunu, Nakşibandi Tasavvuf Hacılar’ın davet ettiği bir Çungar istilası nedeniyle çöküşüne kadar kontrol etti. 1697’de kuzeydoğu Türkistan’daki Çungar Galdan Hanı, Cengiz Han İmparatorluğu’nun (Cengiz Han) Moğol müttefiklerinin büyük khaneliği ve Gelugpa Tibetli Budist Kilisesi (şimdi Dalai Lama önderliğinde) himayesinde bulunduğu Mançu Çing’in Kangxi imparatoruyla orta ve Doğu Moğolistan (Khalha Moğol) ‘un egemenliği üzerine çatışmaya başladı. Kuzey Doğu Türkistan’ın ovaları, Orta Asya, Moğolistan ve Han Çin’e süvari gücünün yansıtılacağı yem ve merkezi bir konum sağlamıştır.

Resim yazısı: 1750’lerin Cungar Soykırımı’nda Mançu Çing İmparatorluğu, bugünkü Doğu Türkistan’ın (Sincan) kuzeyindeki Cungariya’da bir milyona kadar Budist’i öldürdü ve Çinli Müslümanlar (Tunganlar) dahil olmak üzere Han Çinli ve diğer göçmen nufus ile tekrar doldurdu. Çing, Cungaria’ya karşı kazandığı zaferi, 1756’daki Oroi-Jalatu Katliamı-yani General Zhao Hui’nin bugünkü Doğu Türkistan’ın Wusu daki gece saldırısı- da dahil olmak üzere bir dizi çizim ve oymalar ile kutladı. Bu, Çing tarafından görevlendirilen ve 1770 yıl, Çin’de 1765-1769 yılları arasında yapılan daha az ayrıntılı bir çizimden, Jacques Philippe Le Bas tarafından yürütülen Parisli bir dağlamadır. Kaynak: Metropolitan Sanat Müzesi.

Cungar soykırımı

1754 yılında, Mançu Çing’in Çianlong İmparatoru, Cungariyada, bir Cungar asil ve Tarim Havzası’ıin tıkanma noktası olan Ili kentindeki Naqshibandi Sufi khojas ile birleşti. Bu nedenle, Mançular sadece bir kaç ay içinde Cungar Moğolları boyun eğdirdi ve 1759’da kuzeydeki Budistler ve Tarim Havzası’ndaki vahaların Sufi Müslüman yöneticileri de dahil olmak üzere tüm Doğu Türkistan’ı ele geçirdi.

Stratejik kuzey Cungar bölgesi üzerindeki zaferini konsolide etmek için Çing, çağdaş araştırmacıların 480.000 ila 800.000 Budist Cungar Moğolunun (nüfusun% 80’i) çatışma ve hastalıktan öldüğünü tahmin ettiği Cungar Soykırımı’nı gerçekleştirdi. Çağdaş Çing kayıtları, ancak, imparatorluğun Cungaria’da bir milyon zayiat verdiğini bildiriyor.

Karşılaştırma için, soykırımın bu tek örneği, dört yüzyıl boyunca, 1492’den 1900’e (bulaşıcı hastalıklardan ölenler hariç) Avrupalılar tarafından öldürülen yerli Amerikalıların toplamının beş ila on katıdır. Pekin’in şu anki genişlemeciliği savunucular Çin’in şu anda ABD’nin on dokuzuncu yüzyılda yaptığı şeyi yaptığını iddia ettikleri zaman, Çin’in tarihsel olarak ve şu anda yaptıklarının çok daha kötü olduğunu belirtilmelidir.

Cungaria’daki Çing katliamından kurtulanların çoğu, Çing’e sadık askeri orduya alındı. Doğu Türkistan’da Çing, 25.000 ila 45.000 arasında askerler, askeri konut sömürgeleri dahil olmak üzere askeri yönetim uyguladı. Ordu, 1759’da 845.000 gümüş gümüşle desteklendiği tahmin ediliyor ve 1848’de 4 milyon gümüşe yükseldi.

Güneydeki iki Müslüman yönetici olan Afaki kardeşler, diğer Müslüman yöneticileri, küçük aristokratlar ve İshaki hizip ve Doğu Türkistan kentlerinden uzak doğudaki Kumul ve Turfan’ın liderleri de dahil Mançulara karşı isyan ettiler.

Kumul ve Turfan, Çin’in bugün ticari yollarla müttefik edinmelerine benzeyen bir süreçle, 17. ve 18. yüzyılın başlarında Çing’e vasal devletler haline geldi. Tarihçi Kwangmin Kim’e göre, “Belki de doğu vahalarının Çing ile olan ittifakı, bölgenin, Ming hanedanının (1368-1644) altındaki en az 15. yüzyıldan beri var olan Çin’le olan uzun vadeli ticari ilişkileri ile ilgiliydi. Turfan ve Kumul, Ming başkentinde yapılan resmi ticarete en hevesli katılımcılardı, Çin’in ‘haraç sistemi’nin çerçevesi altında yönetilen bazı sınırsız pazarları -Ming hükümeti tarafından onaylanan ve Çin ile yapılan sınır ötesi ticaretin tek şekliydi. Bu uzun vadeli ticari ilişkiler, Çin askerlerinin 18. yüzyıl ortalarında Doğu Türkistan’a (Sincan) ayak basmadan önce bile, Çin imparatorluğunun artan politik etkisine bağlı olarak doğudaki vahaları yavaş yavaş çekmişti.

Çing’in sömürge hâkimiyeti ve bir kuşak bir yol’a paralellikler

Çing, dolaylı olarak, genellikle Tarim Havzası’nın altı şehri ve Kumul, Turfan ve diğer doğu vahalarından müslüman olan Qing sadıklarına yönetme, geliştirme ve vergilendirme hakkını satarak yerel seçkinler aracılığıyla yönetti,

Bu, Tarim Havzası’ndaki yerel güç yapılarını aşındırdı ve yeni yerel yöneticileri konumlarının sürdüğü için Çing’e bağımlı hale getirdi.

Çing hükümdarları, isyan riskini azaltmak için yoğun nüfuslu Türk bölgelerine yerleşmeyi yasakladı, Çin’in şu andaki multi trilyon dolarlık bir kuşak, bir yol (OBOR) gelişme programı tarafından sıkça takip edilen bir strateji. 21. yüzyılda Çin, Çinli OBOR işçilerini “gelişme” çalışmaları bittikten sonra sürekli olarak Filipinler ve Afrika gibi yerlere göç etmeye teşvik ediyor. Ancak Çinli göçmenler sadece, Çin’deki gelişmelerle sınırlı, örneğin Pakistan’daki Gwadar Limanı yakınında, 500.000 Çinli vatandaş için yalnızca Çin’in kolonisi anlamına geliyordu. ÇKP muhtemelen ayrıştırılmış veya ayrıştırılmamış sömürgelerde, gelecekteki operasyonları etkilemek için veya hatta Doğu Türkistan’da olduğu gibi kendi toprak egemenliğini genişletmek için önemli sayıda Çinli ulusal göçmen kullanmaya çalışacaktır.

18. yüzyılda Doğu Türkistan’daki ticaret, tarım ve madencilik gelişimi, bugünkü bir kuşak bir yol projesi gibi, devlet destekliydi. Mançular, Çin askerlerini ve mahkumlarını ve Tarim hemde Gansu koridorundaki Müslümanların Doğu Türkistan’daki nispeten gelişmemiş ve deplase edilmiş Cungaria bölgesine göç etmeye teşvik etti. Çinli para borç verenler ve tüccarlar Doğu Türkistan’a aktı. Sömürgeler 1766’da% 97 askeriydi, ancak bu oran 1807’ye kadar% 6’ya düşmüştü. Yüzyılın başında, kuzeydoğu Türkistan’da yaklaşık 155.000 Çin Han ve Çin Müslüman (Tungan) ev sahibi yaşıyordu. Orada hükümet tarafından işletilen çiftliklerde çalışırlardı.

18. yüzyılın sonlarında Doğu Türkistan’daki Çing, mezhepsel çizgilerle Kaşgar ve çevresindeki Müslüman nüfusu ustaca bölünmüştü. 1758-1759’da Çing’i destekleyen Ishaqi’ye topraklar, unvanlar ve üst pozisyon verilmişti;

Eski isyancı Afakilere altındaki ast pozisyon verildi. Hem İshakiler hem de Afakiler, modern İran’in Kasan’daki bir Nashibandi tasavvuf sufi Ahmed Kasani’den (Makdum’i A’zam) torunlarıydı. Doğu Türkistan’a göç ettikten sonra kıskançlıktan, kontrol ve nüfuz yüzünden sonra ayrıldılar. Söylendiğine göre Afaki liderlerinin, dinsel zulmü önlemek için bir grup dindar gözlemci Müslüman, hödük ve haydut grubuyla birlikte bugünkü Özbekistan’daki Khoqand Hanlığı’na kaçtıkları bildirildi. Khoqand’ı, Kaşgar’ı Qing’den kurtarmak için silahlı baskınlar başlatmak için güvenli bir liman olarak kullanmaya çalıştılar. Ancak Han, ticaret imtiyazları ve muhtemelen bir Çing maaşına karşılık olarak, onlar hakkında Çing’i bilgilendirdi ve zaman zaman gözaltına aldı.

Müslümanlar isyanı

1809’dan 1820’ye kadar, Khoqand Hanı, vergi toplamak için Tarim Havzası’na kendi vergi temsilcisini tayin etme hakkı da dahil olmak üzere, Çing’den ek ticari tavizler istedi. Çing reddetti ve böylece Han,

1815 ve 1830’da 500’e kadar az Afakilarin başarılı sınır ötesi baskınları ve isyanlarini görmezlikten geldi ve hatta bazen destekledi. Çing’in ağır vergileri ve zorla çalıştırılmaları sonunda İshakiler ve çeşitli Müslüman çiftçilerin Afaqilere katılıp, şehir-kentlerdeki toprak sahibi aristokratlara karşı çıkmasına yol açtı.

1832’de Khokand Hanı, Tarim Havzası’nın güneyindeki ve muhtemelen kuzeydeki Zungharia’daki dış ticareti yönetmek ve vergilendirmek için gayrı resmi bir anlaşma edinmişti. Tarihçi Joseph Fletcher’a göre, bu Çin’in 19. yüzyılın sonlarında İngilizlerle ve diğer Avrupalılarla birlikte Çing imzalı anlaşmalara değinen “eşitsiz antlaşmalar” ’ın ilk defaydı. Ancak bu “eşitsizlik” Çing’in perspektifinden olacaktır. Khoqand veya Afaqi perspektifinden bakıldığında, Türk Müslümanların ve diğer sakinlerin Doğu Türkistan’daki kendi topluluklarını yönetme hakkı olacak haklarından en az bir uzlaşma olabilir. Her halükarda, göreceli iktidarın gerçekçiliğine dayanan müzakere edilmiş bir yerleşimdi.

Doğu Türkistan toprakları için savaştıkları başarılı olduktan sonra , 1830’dan itibaren Çin, bölgeyi büyük Çin’in bir parçası olarak görmüş, oysa daha önce “dış” bir bölge olarak düşünmüşlerdi. Askeri ve ekonomik güçsüzlükle eşleştirilmiş bir elde erme ve göç hakkı ile yabancı bir toprağa ve insanlara sahip olma hissi, doğrudan 19. yüzyılın önemli ölçüde genişleyen Müslüman isyanlarına yol açtı.

Bu, Harvard Üniversitesi’nden doktora derecesine sahip olan Anders Corr’ın Doğu Türkistan hakkındaki dokuz bölümlük serisinin ikinci makalesi. Anders Corr ABD askeri istihbaratta Çin ve Orta Asya da dahil olmak üzere bir sivil olarak çalıştı.

Twitter: @anderscorr